No comments yet

이모티콘으로 효도한 디씨인</h2> </header> <article class="post-content"> <span class="post-meta meta-data"><span><i class="fa fa-calendar"></i> Posted on February 27, 2019 </span> <span><i class="fa fa-user"></i> Posted By: jlmglobal</span><span><i class="fa fa-archive"></i>Categories: <a href="http://jlmglobal.org/category/uncategorized/">Uncategorized</a> </span></span> <div class="page-content"><p><title>이모티콘으로 효도한 디씨인군산콜걸


논산콜걸


전라남도콜걸

완주출장안마


밀양출장샵


마산출장샵

김해출장안마


임실출장샵


거창콜걸

 • 하남콜걸

 • 안산출장샵


  사천출장맛사지


  진해콜걸

  아이즈원 조유리 땅거지ㅠㅠ</a></p> <p> <a href="http://www.potisktextilu.cz/?s=%E3%80%8E%ED%99%94%EC%84%B1%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%8F+%28%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%29+%E3%80%96%D1%88%D1%80f636.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%97+%5B%EF%BB%BF%EC%98%88%EC%95%BD%5D%ED%99%94%EC%84%B1M32019-02-27+03%3A10%3A43%E3%83%9B%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B1%B8%E2%96%BA%E2%94%B8%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B1%B8%ED%99%94%EC%84%B1%C2%A7%E2%97%88%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8C4z%ED%99%94%EC%84%B1%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%80%EA%B2%A9o%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EB%A7%8C%EB%82%A8%ED%99%94%EC%84%B1%E3%82%AF%ED%99%94%EC%84%B1" target="_blank"><br /> 화성출장샵<br /> </a><br /> <a href="http://backbeat.nl/?s=%E3%80%96%EC%98%A5%EC%B2%9C%EF%BB%BF%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%9B%EC%82%AC%EC%A7%80%E3%80%97+%E3%80%96%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%97+%E3%80%8Ef%D0%BAh846.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%8F+%7B%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%7D%EC%95%88%EB%A7%88%E2%9E%BB%EC%98%A5%EC%B2%9C%EC%98%A5%EC%B2%9C%EC%98%A5%EC%B2%9C%E2%96%8C%EC%98%A5%EC%B2%9Cy8%EC%A0%84%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B52019-02-27+03%3A10%3A43%E2%96%92%E2%94%B7%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B1%B8%E2%97%84FTV%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%80%EA%B2%A9%E2%96%80j6%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8Coi%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8" target="_blank"><br /> 옥천출장맛사지<br /> </a><br /> <a href="http://www.about-autos.com/?s=%E3%80%90%ED%95%A8%EC%95%88%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%95%88%EB%A7%88%E3%80%91+%E3%80%90%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%91+%28%D0%BCss798.%D1%81%D0%BE%D0%BC%29+%5B%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%5D%ED%95%A8%EC%95%88%E2%98%80%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95%ED%95%A8%EC%95%8829U%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80hY%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8CA9X%ED%95%A8%EC%95%88CEr%C2%A3%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B1%B82019-02-27+03%3A10%3A43%E2%93%9B%ED%95%A8%EC%95%88%ED%95%A8%EC%95%88%E2%99%9E%ED%95%A8%EC%95%88%E2%98%85%EB%A7%8C%EB%82%A8" target="_blank"><br /> 함안출장안마<br /> </a><br /> <a href="http://loikrohmassage.com/?s=%E3%80%96%EA%B3%A0%EC%96%91%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%97+%E3%80%96%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%97+%E3%80%8E%D1%82%D1%80%D0%B5863.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%8F+%E3%80%8A%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%8B%EA%B3%A0%EC%96%91BO%EA%B3%A0%EC%96%91h%EA%B3%A0%EC%96%912019-02-27+03%3A10%3A43%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B83PT%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8u9%EA%B3%A0%EC%96%91p%EA%B3%A0%EC%96%91%E2%94%B2%EA%B3%A0%EC%96%91%E2%99%AE%EA%B3%A0%EC%96%91%EA%B3%A0%EC%96%91%EA%B3%A0%EC%96%91%E2%99%A5%EC%A1%B0%EA%B1%B4%EB%AA%A8%ED%85%94%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5" target="_blank"><br /> 고양출장샵<br /> </a></p> <p> <a href="http://www.jacobgrier.com/blog/?p=121345"><title>이강인선수와 사진찍은 인천</a></p> <p> <a href="https://www.casingmods.fr/?s=%7B%EC%9D%B4%EC%B2%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%95%88%EB%A7%88%7D+%28%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%29+%7B%D1%82%D1%80%D0%B5863.%D1%81%D0%BE%D0%BC%7D+%7B%EF%BB%BF%EC%98%88%EC%95%BD%7D%E2%95%A4%EC%95%88%EB%A7%88%EC%9D%B4%EC%B2%9C%EC%9D%B4%EC%B2%9C%EC%9D%B4%EC%B2%9C%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%A0%84%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A42019-02-27+03%3A10%3A43%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95%E2%94%94%E2%94%85%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%97%85%EC%86%8C8I%E2%97%A3%EC%A1%B0%EA%B1%B4%E2%98%81" target="_blank"><br /> 이천출장안마<br /> </a><br /> <a href="http://www.zeroseconde.com/?s=%E3%80%96%EA%B4%91%EB%AA%85%EC%BD%9C%EA%B1%B8%E3%80%97+%7B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%7D+%E3%80%96%D1%82%D1%80%D0%B5863.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%97+%E3%80%96%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%E3%80%97op%EA%B4%91%EB%AA%85%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EB%A7%8C%EB%82%A8%EA%B4%91%EB%AA%85%E2%98%AA%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B0%80%EA%B2%A92019-02-27+03%3A10%3A43%EA%B4%91%EB%AA%85%E2%98%A0%EA%B4%91%EB%AA%85%EF%BB%BF%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EA%B4%91%EB%AA%85%EA%B4%91%EB%AA%85%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95op%E2%97%95%E2%87%97" target="_blank"><br /> 광명콜걸<br /> </a><br /> <a href="http://www.ybgjylgw.com/?s=%E3%80%90%EA%B8%88%EC%82%B0%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%91+%E3%80%90%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%91+%7B%D1%88%D1%80f636.%D1%81%D0%BE%D0%BC%7D+%E3%80%8E24%EC%8B%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%8F%E2%99%AD%EA%B8%88%EC%82%B0%EB%A7%8C%EB%82%A8%E5%9B%8D%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EB%A7%8C%EB%82%A8%EA%B8%88%EC%82%B0%EA%B8%88%EC%82%B0%EA%B8%88%EC%82%B02019-02-27+03%3A10%3A43%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EA%B8%88%EC%82%B0%E2%96%90%EC%A1%B0%EA%B1%B4%E2%9C%81%EA%B8%88%EC%82%B0L%E2%99%9C" target="_blank"><br /> 금산출장샵<br /> </a><br /> <a href="http://malaganyc.com/?s=%28%EC%84%9C%EC%82%B0%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%95%88%EB%A7%88%29+%7B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%7D+%E3%80%8E%D1%82%D1%80%D0%B5863.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%8F+%E3%80%8E%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%E3%80%8F%EC%84%9C%EC%82%B02019-02-27+03%3A10%3A43%E2%97%86i%E2%99%98%EC%84%9C%EC%82%B0%EC%84%9C%EC%82%B0l%E2%95%B3%E2%98%AD%EC%84%9C%EC%82%B0%EC%84%9C%EC%82%B03w%EC%84%9C%EC%82%B0%EC%84%9C%EC%82%B0%E2%94%9F%EC%84%9C%EC%82%B0%EC%A0%84%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%EF%BB%BF%EC%BD%9C%EA%B1%B8%EC%84%9C%EC%82%B0" target="_blank"><br /> 서산출장안마<br /> </a><br /> <a href="http://www.techotronic.de/?s=%E3%80%96%EA%B9%80%ED%8F%AC%EC%BD%9C%EA%B1%B8%E3%80%97+%7B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%7D+%28f%D0%BAh846.%D1%81%D0%BE%D0%BC%29+%28%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%29%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%CF%80%EB%A7%8C%EB%82%A8%EA%B9%80%ED%8F%ACvsy%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EA%B9%80%ED%8F%AC%EA%B9%80%ED%8F%AC%EB%A7%8C%EB%82%A8%EC%A1%B0%EA%B1%B4%E2%97%8Ah2019-02-27+03%3A10%3A43%EA%B9%80%ED%8F%AC%EA%B9%80%ED%8F%AC%E2%87%82%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%83%B5%E2%95%93%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95" target="_blank"><br /> 김포콜걸<br /> </a></p> <li> 정선출장안마 </li> <p> <a href="http://hotelalvoradaudi.com.br/%ea%b8%b0%ed%9a%8d%ec%9e%ac%ec%a0%95%eb%b6%80-%eb%b9%84%ec%83%81%ec%82%ac%ed%83%9c-jpg/"><title>기획재정부 비상사태.jpg</titl</a></p> <p> <a href="http://yvettejansen.com/?s=%E3%80%96%EC%B6%A9%EC%B2%AD%EB%B6%81%EB%8F%84%EC%BD%9C%EA%B1%B8%E3%80%97+%E3%80%90%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%E3%80%91+%E3%80%90%D1%88%D1%80f636.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%91+%7B%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%7D%EC%A1%B0%EA%B1%B4%EC%B6%A9%EC%B2%AD%EB%B6%81%EB%8F%84%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B1%B8%E2%96%A7%E2%99%A4PC%E2%96%A7%EB%A7%8C%EB%82%A8pHz%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95%EC%B6%A9%EC%B2%AD%EB%B6%81%EB%8F%84%E2%95%89%EC%B6%A9%EC%B2%AD%EB%B6%81%EB%8F%84%E2%9D%A5%E2%96%A82019-02-27+03%3A10%3A43%EC%B6%A9%EC%B2%AD%EB%B6%81%EB%8F%84%EC%B6%A9%EC%B2%AD%EB%B6%81%EB%8F%84%EC%98%88%EC%95%BD" target="_blank"><br /> 충청북도콜걸<br /> </a><br /> <span><br /> 서천콜걸<br /> </span></p> <p> <a href="http://www.anmatoto.com/13-bk-bk">완진출장안마</a></p> <p> <a href="http://vintagella.fi/?s=%E3%80%90%EA%B3%84%EB%A3%A1%EF%BB%BF%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%9B%EC%82%AC%EC%A7%80%E3%80%91+%5B%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%5D+%28%D1%82%D1%80%D0%B5863.%D1%81%D0%BE%D0%BC%29+%E3%80%8E%EF%BB%BF%EC%98%88%EC%95%BD%E3%80%8F%E2%94%A8C%EA%B3%84%EB%A3%A1%EA%B3%84%EB%A3%A1%EA%B3%84%EB%A3%A1%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4Mb%E2%98%812019-02-27+03%3A10%3A43%EA%B3%84%EB%A3%A1%EA%B3%84%EB%A3%A1%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EA%B3%84%EB%A3%A1N%E2%98%9A%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8%EC%95%88%EB%A7%88%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%ED%99%A9%ED%98%95%E2%87%8E%E2%8A%99" target="_blank"><br /> 계룡출장맛사지<br /> </a> </div> <p> <a href="http://revolution.shirazu.ac.ir/?s=%5B%EB%8B%A8%EC%96%91%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%5D+%28%EF%BB%BF%EC%B9%B4%ED%86%A1spw78%29+%28%D0%BCss798.%D1%81%D0%BE%D0%BC%29+%E3%80%9024%EC%8B%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%E3%80%91%E2%94%AD2019-02-27+03%3A10%3A43%EB%8B%A8%EC%96%91Uh%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8t%CE%B8M%E2%87%A5%EB%8B%A8%EC%96%914Cf%EB%8B%A8%EC%96%91%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%A7%88%EC%82%AC%EC%A7%80%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EA%B1%B8%E2%9C%B2%E2%86%BEEv%EB%8B%A8%EC%96%91%EB%8B%A8%EC%96%91%E2%87%82%EB%8B%A8%EC%96%91UdHm" target="_blank"><br /> 단양출장샵<br /> </a><br /> . </div> <p> <a href="http://dailyinternational.tk/2019/02/%ea%b9%80%ec%a0%95%ec%9d%80-%ec%9d%b8%ec%83%9d-%ec%b5%9c%eb%8c%80%ec%9c%84%ea%b8%b0"><title>김정은 인생 최대위기


  증평콜걸

  80%는 죽어서 받았다는 훈장 2</a></p> <li> 합천출장안마 </li> </div><div class="post-meta"><i class="fa fa-tags"></i><a href="http://jlmglobal.org/tag/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/" rel="tag">온라인카지노</a>, <a href="http://jlmglobal.org/tag/%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/" rel="tag">인터넷카지노</a>, <a href="http://jlmglobal.org/tag/%ec%a3%bc%ec%82%ac%ec%9c%84-%ec%98%88%ec%8a%a4%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8-%ec%98%a4%eb%b0%94%eb%a7%88%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/" rel="tag">주사위 예스카지노 오바마카지노</a></div> <div class="share-bar"><ul class="share-buttons"><li class="facebook-share"><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://jlmglobal.org/2019/02/27/%ec%9d%b4%eb%aa%a8%ed%8b%b0%ec%bd%98%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ed%9a%a8%eb%8f%84%ed%95%9c-%eb%94%94%ec%94%a8%ec%9d%b8/&t=<title>이모티콘으로 효도한 디씨인" target="_blank" title="Share on Facebook"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li><li class="twitter-share"><a href="https://twitter.com/intent/tweet?source=http://jlmglobal.org/2019/02/27/%ec%9d%b4%eb%aa%a8%ed%8b%b0%ec%bd%98%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ed%9a%a8%eb%8f%84%ed%95%9c-%eb%94%94%ec%94%a8%ec%9d%b8/&text=<title>이모티콘으로 효도한 디씨인:http://jlmglobal.org/2019/02/27/%ec%9d%b4%eb%aa%a8%ed%8b%b0%ec%bd%98%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ed%9a%a8%eb%8f%84%ed%95%9c-%eb%94%94%ec%94%a8%ec%9d%b8/" target="_blank" title="Tweet"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li><li class="google-share"><a href="https://plus.google.com/share?url=http://jlmglobal.org/2019/02/27/%ec%9d%b4%eb%aa%a8%ed%8b%b0%ec%bd%98%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ed%9a%a8%eb%8f%84%ed%95%9c-%eb%94%94%ec%94%a8%ec%9d%b8/" target="_blank" title="Share on Google+"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li></ul> </div> </article> <section class="post-comments"> </section> <div id="respond-wrap" class="clearfix"> <section class="post-comment-form"> <div id="respond" class="clearfix"> <h3><i class="fa fa-share"></i> Post a comment</h3> <div class="cancel-comment-reply"> <a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/2019/02/27/%EC%9D%B4%EB%AA%A8%ED%8B%B0%EC%BD%98%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%ED%9A%A8%EB%8F%84%ED%95%9C-%EB%94%94%EC%94%A8%EC%9D%B8/#respond" style="display:none;">Cancel Reply</a> </div> <form action="http://jlmglobal.org/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform"> <div class="row"> <div class="form-group"> <div class="col-md-4 col-sm-4"> <input type="name" class="form-control input-lg" name="author" id="author" value="" size="22" tabindex="1" placeholder="Your name" /> </div> <div class="col-md-4 col-sm-4"> <input type="email" name="email" class="form-control input-lg" id="email" value="" size="22" tabindex="2" placeholder="Your email" /> </div> <div class="col-md-4 col-sm-4"> <input type="url" class="form-control input-lg" name="url" id="url" value="" size="22" tabindex="3" placeholder="Website (optional)" /></div> </div> </div> <div class="row"> <div class="form-group"> <div class="col-md-12"> <textarea name="comment" id="comment-textarea" class="form-control input-lg" cols="8" rows="4" tabindex="4" placeholder="Your comment" ></textarea> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="form-group"> <div class="col-md-12"> <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary btn-lg" id="submit" tabindex="5" value="Submit your comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='445' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </div> </div> </div> </form> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </div></div><!-- Start Footer --> <footer class="site-footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-4 col-sm-4 widget footer-widget widget_text"><h4 class="widgettitle">Welcome to Our Church</h4> <div class="textwidget"><img src="http://jlmglobal.org/wp-content/uploads/2016/10/jlmglobal.png"> <br> <strong>Jesus Liberation Ministries</strong> You are welcome to Jesus Liberation Ministries Global. My name is Oladele Olusoga Johnson and the visioner. We are saddled with The Mandate “Go Liberate for Me Zion, Using Apostolic Prayers and The Undiluted Word of God” The Mandate is anchor on eight pillars, which are – Worship, - Deliverance, - Youth empowerment, - Charity outreach, - Family life empowerment, - Leadership empowerment, - Community evangelism and Publishing. Therefore, you will on this site get information relating to discussions on deliverance issues, leadership matters, youth empowerment, dream related issues, and Apostolic and prophetic prayers. Be rest assured that you will be refreshed. Once more you are welcome, God bless you! <a href="http://jlmglobal.org/about-us/">See More</a> </div> </div><div class="col-md-4 col-sm-4 widget footer-widget widget_text"><h4 class="widgettitle">Meet the Pastor</h4> <div class="textwidget"><img src="http://jlmglobal.org/wp-content/uploads/2016/10/DSC_1083.jpg" class="alignleft" style="width: 154px;"> <strong>Apostle Oladele Johnson</strong> is the Founder and General Overseer of the ministry. He is a member of the Chartered Institute of Bankers, having put about 20 years into the banking/finance Industry in Nigeria. He holds a Master Degree in Theology and a Doctorate Degree in Philosophy/Church Management from Evangel Christian University, Monroe, Louisiana, USA. For his spiritual assignment, he trained under Rev. Mattew Ashimolowo, of KICC, Bishop Mike Okonkwo of TREM and Dr. D.K.O Olukoya of MFM. He is an author of over 20 books and a columnist with City People Magazine. Dele Johnson. <a href="http://jlmglobal.org/meet-our-senior-pastor/">See More</a></div> </div><div class="col-md-4 col-sm-4 widget footer-widget widget_fblikebox_widget_shortcode"><h4 class="widgettitle">Follow Us</h4> <div id="fb-root"></div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '846720078759202', xfbml : true, version : 'v2.4' }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4&appId=846720078759202"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script> <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/JLministries-1460003167634531/" data-width="340" data-height="400" data-small-header="false" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-show-posts="true"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/facebook"><a href="https://www.facebook.com/facebook">Facebook</a></blockquote></div></div> </div> </div> </div> </footer> <footer class="site-footer-bottom"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="copyrights-col-left col-md-6 col-sm-6"> <p>© 2019 jlmGlobal. All Rights Reserved. Powered by <a href="http://churchplus.com.ng">ChurchPlus</a></p> </div> <div class="copyrights-col-right col-md-6 col-sm-6"> <div class="social-icons"> <a href="https://www.facebook.com/JLministries-1460003167634531/" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i></a><a href="https://www.twitter.com/@liberationJLM" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i></a><a href="https://www.youtube.com/c/apostledelejohnson" target="_blank"><i class="fa fa-youtube"></i></a><a href="https://www.instagram.com/jlministries" target="_blank"><i class="fa fa-instagram"></i></a><a href="mailto:Admin@jlmglobal.org"><i class="fa fa-envelope"></i></a> </div> </div> </div> </div> </footer> <a id="back-to-top"><i class="fa fa-angle-double-up"></i></a></div> <!-- End Boxed Body --> <!-- LIGHTBOX INIT --> <script> jQuery(document).ready(function() { jQuery("a[data-rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ opacity: 0.5, social_tools: "", deeplinking: false, allow_resize: 1, show_title: true, theme: 'pp_default', }); /*jQuery('.sort-source a').click(function(){ var sortval = jQuery(this).parent().attr('data-option-value'); jQuery(".sort-destination li a").removeAttr('data-rel'); jQuery(".sort-destination li a").attr('data-rel', "prettyPhoto["+sortval+"]"); });*/ }); </script> <script> jQuery(document).ready(function(){ jQuery('a[href^="https://www.google.com/calendar"]').attr('target','_blank'); }); </script> <script type ="text/javascript">jQuery(document).ready(function(){ });</script><script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-content/uploads/shadowbox-js/fb5230720420610a6d20e38efb19d3af.js?ver=3.0.3'></script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-content/plugins/contact-form-add/public/assets/js/jquery-validate.js?ver=2.0'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var smuzform = {"ajaxurl":"http:\/\/jlmglobal.org\/wp-admin\/admin-ajax.php","errorMessages":{"required":"This field is required.","email":"Please enter a valid email address.","number":"The value you have entered is not a numeric value","url":"URL is not valid."}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-content/plugins/contact-form-add/public/assets/js/smuzforms.js?ver=2.0'></script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-content/themes/NativeChurch/plugins/prettyphoto/js/prettyphoto.js?ver=2.7.2'></script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-content/themes/NativeChurch/js/waypoints.js?ver=2.7.2'></script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-content/themes/NativeChurch/plugins/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js?ver=2.7.2'></script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-content/themes/NativeChurch/plugins/flexslider/js/jquery.flexslider.js?ver=2.7.2'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var upcoming_data = {"c_time":"1561543501"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-content/themes/NativeChurch/plugins/countdown/js/jquery.countdown.min.js?ver=2.7.2'></script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-content/themes/NativeChurch/js/sticky.js?ver=5.1.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.1.1'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var agent_register = {"ajaxurl":"http:\/\/jlmglobal.org\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-content/themes/NativeChurch/js/agent-register.js?ver=5.1.1'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var urlajax = {"ajaxurl":"http:\/\/jlmglobal.org\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-content/themes/NativeChurch/js/event_ajax.js?ver=5.1.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://jlmglobal.org/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.1.1'></script> <!-- Begin Shadowbox JS v3.0.3.10 --> <!-- Selected Players: html, iframe, img, qt, swf, wmp --> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var shadowbox_conf = { autoDimensions: false, animateFade: true, animate: true, animSequence: "sync", autoplayMovies: true, continuous: false, counterLimit: 10, counterType: "default", displayCounter: true, displayNav: true, enableKeys: true, flashBgColor: "#000000", flashParams: {bgcolor:"#000000", allowFullScreen:true}, flashVars: {}, flashVersion: "9.0.0", handleOversize: "resize", handleUnsupported: "link", initialHeight: 160, initialWidth: 320, modal: false, overlayColor: "#000", showMovieControls: true, showOverlay: true, skipSetup: false, slideshowDelay: 0, useSizzle: false, viewportPadding: 20 }; Shadowbox.init(shadowbox_conf); /* ]]> */ </script> <!-- End Shadowbox JS --> </body> </html>